Glossari de termes Repte 0.2 - Risc d'inundació
 • Calat: alçada de la làmina d’aigua en una secció transversal de la llera, mesurada respecte d’un pla de referència, que usualment és la cota de fons de la secció transversal.
 • Intensitat del flux: cabal específic (mesurat en m3/s) o cabal per unitat d’amplada (mesurat en m3/s/m).
 • Models hidrodinàmics bidimensionals: models numèrics per a la simulació de flux turbulent bidimensional en làmina lliure. Aquest tipus de models resol les equacions d’aigües poc profundes (principi de Saint-Venant) en dues dimensions sobre un mallat flexible. En aquests models es treballa en un domini bidimensional amb tres variables definides a cada punt del domini: el calat i els dos components de la velocitat horitzontal.
 • Perillositat: probabilitat que es produeixi un fenomen natural altament destructiu.
 • Període de retorn: temps, expressat en anys, en què de mitjana es presenta un episodi o esdeveniment donat.
 • Probabilitat d'ocurrència: probabilitat que una amenaça sigui capaç d’explotar la vulnerabilitat. Generalment la gradació dels nivells és: probable (alt), possible (mitjà) i improbable (baix).
 • Resiliència: capacitat que té un ecosistema, una societat o comunitat per anticipar, fer front, resistir i recuperar-se de l’impacte d’un fenomen perillós.
 • Risc: pèrdua potencial de vides, possibilitat de lesions, quantitats de béns destruïts o malmesos... que podrien donar-se en un sistema, societat o comunitat, en un període de temps específic, determinat de manera probabilística en funció de l’amenaça, l’exposició, la vulnerabilitat i la seva capacitat.
 • Temps de permanència: temps que triga l’aigua que inunda una àrea determinada a tornar a l’estat anterior a l’esdeveniment de la inundació, mesurat en hores (h).
 • Velocitat: velocitat horitzontal de l’aigua en qualsevol part de l’extensió de la inundació, mesurada en m/s.

 • Vulnerabilitat: susceptibilitat, per sofrir danys, dels elements, sistemes o comunitats exposades que afavoreix la pèrdua quan es veuen afectades per events d’amenaça. Inclou també la falta de resiliència.
Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/22
Presentat el 31/05/22

llicència: CC BY-NC-SA license

Categories

Inundacions

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0