Glossari de termes Repte 5 – Pèrdua de biodiversitat

 • Agent pertorbador: esdeveniment que pot impactar a un sistema sensible (població i entorn) i transformar el seu estat normal en un estat d'anys que poden arribar al grau de desastre.
 • Algorisme: Conjunt ordenat d'operacions sistemàtiques que permet fer un càlcul i trobar la solució d'una mena de problemes.
 • Backbone: anomenat també extractor de característiques, és un conjunt de capes basades en xarxes neuronals convolucionals que, donada una imatge, extreuen una sèrie de valors rellevants d’aquestes per a, posteriorment, ser utilitzades per a realitzar una classificació, detectar objectes, o d’altres tasques d’interès. Per a realitzar aquestes tasques s’afegeixen més capes a continuació del backbone formant l’estructura del model.
 • Computació on edge: també anomenada computació a la frontera, és la computació que es realitza al mateix lloc on es recullen les dades utilitzades per al còmput. Acostuma a requerir un menor consum de recursos pel còmput degut a que les possibilitats de hardware son molt més reduïdes que la computació on premise o cloud.
 • Dinàmiques territorials: procés de canvi continu orientat a una triple condició de creixement, inclusió i sostenibilitat ambiental.
 • Eina multiescalar: eina que permet relacionar processos que succeeixen en diferents escales.
 • Espais naturals protegits: àrees terrestres o marines que, en reconeixement als seus valors naturals excel·lents, estan específicament dedicades a la conservació de la naturalesa i subjectes, per tant, a un règim jurídic especial per a la seva protecció.
 • Intel·ligència artificial: àrea d’estudi de la computació dedicada a la resolució de diferents problemàtiques per mitjà d’algoritmes i tècniques que simulen la intel·ligència humana.
 • Pèrdua de biodiversitat: la reducció o pèrdua local d'espècies en un determinat hàbitat, cosa que provoca una pèrdua de diversitat biològica.
 • Resiliència: capacitat de comunitats i ecosistemes d'absorbir pertorbacions, mantenint les seves característiques d'estructura, dinàmica i funcionalitat pràcticament intactes; podent retornar a la situació prèvia a la pertorbació després del cessament d'aquesta.
 • Valor ecosistèmic: beneficis que un ecosistema aporta a la societat i que milloren la salut, l'economia i la qualitat de vida de les persones. Són el resultat del propi funcionament dels ecosistemes.
Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/22
Presentat el 01/06/22

llicència: CC BY-NC-SA license

Categories

Biodiversitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0