Repte 0.1 - Glossari de termes
 • Amenaça: esdeveniment, procés o fenomen que pot causar la pèrdua de vides, lesions o altres impactes en la salut, així com danys en propietats, trastorns socials i econòmics, o degradació ambiental.
 • Àrea sismogènica: zona on poden esdevenir-se terratrèmols amb característiques similars en termes de magnitud, freqüència i tipus de trencament.
 • Avaluació holística: avaluació realitzada a partir d’un enfocament integral on no només s’estimen les pèrdues o danys sinó que es tenen en compte els aspectes de vulnerabilitat social i de manca de resiliència.
 • Corba d’excedència: corba que relaciona nivells diferents de pèrdues (alt, mitjà o baix) amb la seva freqüència d’ocurrència.
 • Epicentre: punt de la superfície de la Terra que es troba sobre la projecció vertical del punt interior del planeta en el qual se centra l’alliberament d’energia o el trencament d’un terratrèmol.
 • Exposició: persones, infraestructures, habitatges i altres actius tangibles ubicats en àrees propenses a amenaces.
 • Fragilitat social: predisposició que sorgeix com a resultat del nivell de marginalitat i segregació social de l’assentament humà i de les seves condicions de desavantatge i debilitat relativa per factors socioeconòmics.
 • Localització: identificació de la ubicació d’un punt de la superfície terrestre mitjançant les coordenades de latitud i longitud geogràfiques.
 • Magnitud: paràmetre que quantifica l’energia alliberada durant un terratrèmol. Les magnituds es determinen a partir de mesures de les ones sísmiques registrades en un sismograma. Pel que fa a les escales de magnitud, n’existeixen de diferents, encara que la més emprada és la de magnitud del moment (MW).
 • Probabilitat d’ocurrència: probabilitat que una amenaça sigui capaç d’explotar la vulnerabilitat. Generalment la gradació dels nivells és: probable (alt), possible (mitjà) i improbable (baix).
 • Profunditat: distància a què passa un terratrèmol respecte de la superfície de la Terra.
 • Resiliència: capacitat d’un ecosistema, una societat o comunitat per anticipar l’impacte d’un fenomen perillós, fer-hi front, resistir-lo i recuperar-se’n.
 • Risc de desastre: pèrdua potencial de vides, possibilitat de lesions, quantitat de béns destruïts o malmesos... que podrien donar-se en un sistema, societat o comunitat, en un període de temps específic, determinat de manera probabilística en funció de l’amenaça, l’exposició, la vulnerabilitat i la seva capacitat.
 • Sismicitat: mesura de l’activitat sísmica d’una àrea determinada segons la seva freqüència i intensitat en el llarg termini.
 • Sismotectònica: estudi de la relació entre els terratrèmols, la tectònica i les falles individuals d’una regió.
 • Vulnerabilitat: susceptibilitat que els elements, sistemes o comunitats pateixin danys i pèrdues quan es veuen afectats per esdeveniments d’amenaça. S’hi inclou també la manca de resiliència.
Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/06/22
Presentat el 31/05/22

llicència: CC BY-NC-SA license

Categories

Terratrèmols

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Paraules clau